Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів не є вичерпним, до них, зокрема, відносяться доходи у вигляді процентів, отриманих за банківськими вкладами

18 Жовтня 2019 року о 12:29

Постановою Великої Палати Верховного Суду по справі № 760/4569/18-ц від 05.09.2019 викладено правову позицію щодо врахування доходів у виглядіпроцентів, отриманих за банківськими вкладамипри визначенні розміру аліментів.
Відповідно до статті 51 КонституціїУкраїнибатьки зобов`язаніутримуватидітей до їхповноліття.
Згідно з частиною другою статті 3 Конвенції про права дитинидержави-учасницізобов`язуютьсязабезпечитидитинітакийзахист і піклування, якінеобхідні для їїблагополуччя, беручи до уваги права й обов`язкиїїбатьків, опікунівчиіншихосіб, яківідповідають за неї за законом, і з цією метою вживаютьвсіхвідповіднихзаконодавчих і адміністративнихзаходів.
Стаття 27 цієїКонвенціївизначає, щодержави-учасницівизнають право кожноїдитини на рівеньжиття, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціальногорозвиткудитини.
Згіднозістаттею 180 СК Українибатьки зобов`язаніутримуватидитину до досягнення нею повноліття.
Відповідно до статті 81СК Українипереліквидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосіб, затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни.
АналізположеньСК України, зокремаположеньстатті81, частинитретьоїстатті181, частинидругоїстатті182, статті183 СК України, свідчитьпроте, щозаконодавецьототожнюєпоняття «заробітку» та «доходу», передбачаючиможливістьстягнення на користьдитинимінімальногорекомендованогорозміруаліментів з обохджерелотриманнягрошовихкоштів. Аналогічнаситуаціявідображена і в положенняхЦК України, якийтакожототожнюєпоняття «заробітку» та «доходу», зокрема у відносинахщодовідшкодуванняшкоди, завданоїкаліцтвом, іншимушкодженнямздоров`яабосмертю.
Таким чином, законодавецьгарантувавможливістьзахисту прав та фактичного задоволенняінтересівнайменшзахищенихкатегорійосіб.
ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 26 лютого 1993 року № 146затвердженоПереліквидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосіб.
Разом з тим, з урахуванням системного способу тлумаченнявищевказанийПереліквидівдоходів, яківраховуються при визначенірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосіб є підзаконним нормативно-правовим актом, а тому тлумаченняйогоположеньмаєздійснюватися з урахуваннямдійсногозмісту норм закону, на розвиток та виконанняякоговінприйнятий (розширювальнетлумачення норм права).
Водночасположеннястатті 81 СК України та частинитретьоїстатті 181 СК Українивказують на необхідністьвизначеннярозміруаліментіввідчастки доходу платника, а не йогозаробітку. Звуження ж змісту норм законуза допомогоюположеньпідзаконних нормативно-правовихактів є неприпустимим.
При цьомузмістположеньПерелікувидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосібвключає до поняття «заробітку» також і виплати, якізаробітною платою не є, зокрема доходи відпідприємницькоїдіяльності, кооперативів, тощо, щосвідчить про більшширокетлумаченнязміступоняття «заробіток», ніжвиплати, яківиплачуються в межах трудовихправовідносин.
Крім того, у пункті 13 Перелікувидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосібвказується, щоутриманняаліментівпровадиться з сумизаробітку (доходу), щоналежитьособі, яка сплачуєаліменти, післяутримання з цьогозаробітку (доходу) податків. Вживаннятерміну «дохід» у дужкахпісляпоняття «заробіток» можерозумітися як визнанняцих понять синонімами в контекстіприписівцьогоПерелікувидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосіб. Отже, Переліквидівдоходів, яківраховуються при визначенірозміруаліментів, не є вичерпним.
Відповідно до частинипершоїстатті 189 ЦК Українипродукцією, плодами та доходами є все те, щовиробляється, добувається, одержується з речіабо приноситьсяріччю. Отже, згідно з положеньЦК Українипроценти за розміщеннякоштів на депозитнихрахунках є доходом від майна.
Згідно з частиноюпершоюстатті 3 Конвенції про права дитини в усіхдіяхщододітей, незалежновід того, здійснюються вони державнимичиприватнимиустановами, щозаймаютьсяпитаннямисоціальногозабезпечення, судами, адміністративнимичизаконодавчими органами, першочерговаувагаприділяєтьсяякнайкращомузабезпеченнюінтересівдитини.
З огляду на викладене, суд першоїінстанції, правильно встановившиобставинисправи й вірнозастосувавшинормиматеріального права, дійшовобґрунтованоговисновку про те, щонарахуванняаліментів з отриманихдоходів, у тому числі з процентів за розміщеннякоштів на депозитнихрахунках, відповідає нормам діючогозаконодавстваУкраїни та по сутіузгоджується з Перелікомвидівдоходів, яківраховуються при визначеннірозміруаліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, іншихосіб, який не є вичерпним.