Особливості призначення на тимчасову посаду

30 Серпня 2019 року о 13:55

Статтею 34 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015     № 889-VIII передбачено, що призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.  Законодавством передбачено два таких випадки.            Перший – у разі призначення на посаду державної служби категорії «А». У даному випадку державний службовець призначається на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Другим випадком строкового призначення державного службовця є заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби. Такими періодами є:

– період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

– період відпустки без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку матері або іншим особам, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду;

– період проходження державним службовцем військової або альтернативної служби.

Призначення особи на тимчасову посаду державної служби підпадає під загальні умови вступу на державну службу, визначені розділом IV Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, тобто:

– право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра (для посад категорій «А» і «Б») або бакалавра, молодшого бакалавра (для посад категорії «В»);

– вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог;

– вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу;

– особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно – з дня призначення на посаду;

– з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді суб’єкт призначення може встановити випробування (При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим).

Державні службовці призначені на строкову посаду, мають ті ж самі права, що й державні службовці, які призначені безстроково. Зокрема, на них повністю поширюється право на щорічну відпустку, а також на всі інші види відпусток, включаючи щорічні додаткові, всі види соціальних відпусток, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, відпустки без збереження заробітної плати та інші передбачені Законом України «Про відпустки».

Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці, застосування заохочень і дисциплінарних стягнень щодо державних службовців призначених на строкові посади відбуваються відповідно до вимог законодавства, так само як і для тих, які призначені безстроково.

Також, державні службовці призначені на строкові посади, користуються правом на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

На державних службовців призначених на строкові посади в обов’язковому порядку ведуться трудові книжки. При цьому запис про призначення на посаду не має містити вказівки про строковий характер трудового договору. У графі «Відомості про роботу» трудової книжки записується тільки посада та структурний підрозділ, до якого призначається державний службовець.

Закінчення строку призначення на посаду державної служби є підставою для припинення державної служби. Так, у разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з посади в останній день цього строку.

У випадку ж призначення на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, державний службовець звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця. Тоді тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово повідомити керівника державної служби не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу.