КРІ службової діяльності державних службовців

12 Березня 2018 року о 14:11

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 №640 затверджений Типовий порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі – Типовий порядок), який визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В».

Так, відповідно до Типового порядку, метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар`єри, визначення потреби у професійному навчанні. При цьому, оцінювання проводиться з дотриманням принципів об`єктивності, достовірності, допустимості та прозорості, взаємодії та поваги до гідності.

Згідно з Типовим порядком учасниками процесу оцінювання є: 1) державний службовець; 2) безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»; 3) керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»; 4) суб’єкт призначення; 5) служба управління персоналом.

Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, надає консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації процесу оцінювання, у тому числі готує проекти наказів (розпоряджень) суб’єкта призначення про проведення оцінювання та про затвердження результатів оцінювання із списком державних службовців, оцінка яких проводиться, та списком державних службовців, які підлягають преміюванню, із зазначенням розміру такого преміювання.

Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці перебувають у трудових відносинах, але фактично не провадять службової діяльності у зв’язку з: 1) перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»; 2) призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Про проведення оцінювання суб’єктом призначення приймається наказ (розпорядження), у якому зазначається: 1) список державних службовців, оцінювання яких проводиться; 2) строк проведення оцінювання; 3) доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (за потреби).

Строк проведення оцінювання визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після затвердження результатів службової діяльності підпорядкованих їм державних службовців.

Оцінювання проводиться на підставі ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця (далі – ключові показники), визначених з урахуванням його посадових обов’язків, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінювання проводиться щороку в жовті – грудні за період із 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати винесення наказу (розпорядження) про проведення оцінювання.

Оцінювання проводиться поетапно: 1) визначення та перегляд завдань і ключових показників; 2) оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим порядком); 3) визначення результатів оцінювання та їх затвердження.

Визначення завдань і ключових показників для кожного державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом п’яти робочих днів після призначення (переведення) на посаду.

У разі відсутності державного службовця у зв’язку з відпусткою, відрядженням чи його тимчасовою непрацездатністю, а також у випадках, визначених пунктом 6 цього Типового порядку, такі завдання і ключові показники визначаються протягом п’яти робочих днів з дня його виходу на роботу.

Кожному державному службовцю встановлюється від трьох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню.

Державний службовець: 1) бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їх періодичному перегляді; 2) аналізує виконання визначених завдань і ключових показників; 3)ознайомлюється з визначеними завданнями і ключовими показниками; 4) бере участь в оціночній співбесіді; 5) ознайомлюється з результатами оцінювання.

Таким чином, метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а за результатами оцінювання приймається рішення про преміювання, планування службової кар`єри та професійне навчання. При цьому, діяльність державного службовця оцінюється на підставі ключових показників результативності, ефективності та якості його роботи, визначених з урахуванням посадових обов`язків та з урахуванням дотримання державним службовцем загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.