Етика державних службовців

19 Січня 2018 року о 10:26

Державні службовці під час виконання своїх обов’язків, керуються Загальними правилами етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158, які є узагальненням стандартів етичної поведінки державних службовців. Загальні правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету державної служби, репутації державних службовців, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних службовців стосовно них.

При прийнятті на державну службу особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця. Основною метою діяльності державних службовців є служіння народу України, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби. Етична поведінка державних службовців ґрунтується на принципах державної служби, визначених Законами України «Про державну службу» , а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Дотримання державними службовцями вимог цих Загальних правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Загальних правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Державні службовці повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення. Під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

Також, зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій, постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності, мають дбати про авторитет державної служби, а також про позитивну репутацію державних органів, що

включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку, шанувати народні звичаї і національні традиції, з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах. Робочий час державного службовця має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

Державним службовцям забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю»«Про інформацію»«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Державний службовець при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинен дотримуватись таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

      З метою визначення моральних та професійно-етичних принципів поведінки працівників системи Міністерства юстиції України під час виконання ними своїх службових повноважень, наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2017 року № 2952/5 затверджені Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів .

Данні Правила поширюються на працівників апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів, крім персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та ґрунтуються на положеннях Конституції України, та згідно чинного законодавства України.

Працівники системи Міністерства юстиції України під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані керуватися такими принципами:

служіння державі і суспільству;

пріоритетність інтересів;

субординація;

толерантність;

гідна поведінка;

доброчесність;

політична нейтральність;

прозорість і підзвітність;

сумлінність.

У Правилах відображаються визначення кожного принципу окремо. За порушення цих Правил працівники системи Міністерства юстиції України несуть відповідальність відповідно до Законів України «Про державну службу»«Про запобігання корупції».

 

Провідний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом управління

та організаційно-методичній роботі

Управління персоналу  Головного

територіального управління юстиції

 у Запорізькій області                                                                                       Е.А.Нурієва- Килимиченко