Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

26 Червня 2019 року о 10:06

Один з ефективних способів запобігання корупції в державній сфері – посилення заходів фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Декларування доходів службових осіб є важливим інструментом для запобігання корупції, виявлення незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

У 2016 році з урахуванням найкращих світових практик Законом України «Про запобігання корупції» запроваджено електронне декларування. Декларації  є публічними, мають громадський доступ, що збільшує їх антикорупційну цінність.

Окрім цього, статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено здійснення додаткових заходів фінансового контролю, у разі виникнення яких, суб’єкт декларування має повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції:

  1. відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента
  2. суттєва зміна майнового стану суб’єкта декларування

Так, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування повідомити Національне агентство не пізніш як на десятий календарний день з дня отримання доходу або придбання майна.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміють отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (далі – ПМ), встановлених для працездатних осіб на 1 січня, у якому подається повідомлення (у 2019 році – 96 050 грн.).

Якщо вартість майна перевищує 50 ПМ, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають після переходу права власності на таке майно.

Дохід, який було нараховано, але не сплачено (не отримано), не повідомляють.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна суб’єктом декларування особисто подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому паперова копія повідомлення не надсилається. Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру на офіційному веб-сайті Національного агентства (без відображення конфіденційної інформації про особу відповідно до закону).

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

До доходів, які необхідно вказати у повідомленні, відноситься заробітна плата (грошове забезпечення), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, спадщина, подарунки та інші доходи.

Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь які заохочувальні та компенсаційні виплати, які надаються особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Можливість виправлення (внесення змін) до повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування не передбачена.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розділ 13-А. Адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією).

Вчинення вищезазначеного правопорушення особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –  тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 3 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розділ 13-А. Адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією).

Набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням (ст. 84 Закону України «Про державну службу»).